اجتماعی

 

هنگامه ي حسيني

مــاه محـــرم آمـــد با شــور تـــازه يـاران

آمــد كه عــشـق بـارد بر دل چـو ابـر باران

هنگــامـه از  حسين است، مردي كه ياد و نامش

از عـشــق مي شـكافــد زنــدا ن روزگـــاران

اي خون حق مــدد كن، در كار خود زني شـد

شـمــشيـــر پـيـروانـت از مكر كـيــنــه داران

بـــردنــد آبــــرو را از عــشــق و آد مــــيّـــت

يـــاران بـــي تــفــكـــّر   د ســتـان جیره خواران

كـج بــيــني و خــرافـه آفــات راه عشق اند

چـشمـي د گــر گــشـايــيـد اي تعـزيت مداران

آيــات حــقــمــداري سر خط حـق كشـي شد!!

ظاهـــر پــرستـــي و زَرق آوار حــقـمـداران

بر ســر زدن چــه حاصــل اي صاحــب تـفـكّر

انــديـــشه هــاي روشــن از نــور دل بــبـاران

از اشــک غم چه حاصل، فرهنگ کربلا را؟

کی ســرفراز گردد، سردار نـــی سواران

دست خرافه گستر پیوسته در کمین است

تا كـي خمـوش و ساكــت اي معـرفـت تـبـاران

هـــر بــا ده ي كهـــن را با جـام دل “كـريـما”

پــيــما نـه كـرد و پـيــمـود با لطـف ميگـساران

 

 

 

آئينه شكن ها

آن تــــيره دلاني كه دَ ر ميكده بستند

از خمكده ي زهد ريا يكسره مستند

در خانه ی بی روزن و تاریک  تحّجر

عمری به عبـث منتظر نور  نشستند

صد گوهر انديشه چو آئينه درخشيد

هر آ ينه را قوم ريا پيشه شكستند

تا فكر بشر رام شود كهنه پرستان

بر گردنش از شيوه ي نو سلسله بستند

قومي كه بود بسته ي زنجير خرافات

صــد قـــرن دگر نيز همانند كه هسـتنــد

آزادي انديــشــه بهـــيــن رسم اهـوراست

كوته نظران، حيف كزيــن شيـوه گسستــنـد

آئــيــنه شــكـنـها كــه شكــستـنـد قـــدِ سرو

جز ننگ و ملامت ز جهان بهره نجستـنـد

صد شاخه ي نو رُسته «كريمانه» بـر آرد

هـــر سرو سر افراز كه با حيــله شكستـنـد

 

 

سفره هاي هوس

چگــــونه شكــــوه كنــم در فضــاي تنگ قفس

كــه دست عشــق ستيــزان گــرفته راه نـــفـس

پــرنــده هاي سبــــك ســير عشـــق را صيّــا د

يكـــي يكـــي فـــكنـــد در حصـــار سرد قــفــس

مــــريــد زهـــــد ريـــا از براي پســت و مقــا م

مــنافــقــانــه گـــزينـــد بـجـــاي كـــَس، نــاكـــَس

طـمع به ميوه ي نا رس مبر چو «واعــظ مســت»

كــه طعـــم تــلــخ مذ لّـت چــشي و مـزّه ي گـس

چــه درد نــاك و غــم آلـــود و عبرت آموز است

كــه نــا كسـان همـه پــوشيده اند جـامه ي كـَـــس

ز اهــــل مكــر «كـــريما» حـذر نما كا ين قــوم

مــريد لــقمه ي چــربـنــد و سفره هاي هــــوس

 

چشمه ي دل

چـــشم دل ديـــده گشـــا تا نبرد خــواب مرا

خـــواب تقلــــيد فسونكـــاره ي گرداب مرا

همه جا نغمه ي موزون   فريب است، اي عشق

خـــواب غــفلت چه فريباست تو دريـاب مرا

دســت مــردابي عادت همه در رقص حبـاب

تـــا به افـــسون و ريا هديه دهد خواب مــرا

موج خوش نقش حباب از پي خود مي كـشدم

ســـوي مــرداب بـــلا ميــبرد ايــن آب مـــرا

بـــا تو من راهي دريا شدم اي چـــشمه ي دل

همـــــتي تــا نــفريـــبد گــــــل مـــرداب مـــرا

تــا بـــه دريــا نــرسم راحت جان هيهات است

دل عــــاشق بـــرهان از غـــــم پـــايــاب مــرا

تـــــن بـــه امـــواج بـــلا داد «كريما» كه شود

چــــشم نـــوراني دل رهــــبر و رهــــياب مـرا

 

ديگ همّت

گــــو به بــلبــل كه چنين نـاله و زاري نكند

گر زمــستان نـــرود بــاغ بــــهــاري نكــند

فكــر يــخ بستــه ي مـا آب نگردد به سرشك

ديـــگ هــمّــت كــه نجــوشيــد بخاري نكــند

كــــوزه ي كــوچــك فـكري كه نجويد ره آب

چــاره ي تــشــنگي دشت وصحاري  نــكـنـــد

اســـب رهــــوار فــرو خفــته به زيــر پــالان

ســـوي مــيــدان نــرود گــرد و غـبــاري نكند

شهر عشقيم و جهان در خم يك كوچه ي ماست!

واي اگــــر پـــاي دلت  خــفـــته و كاري نكند

دستـــي از غـــيــب نــيـايـد كه دهــد ياري ما

گركه  انديشه نجنبيده وياري نكند

يار ما همدلي وهمت وانديشه ي ماست

دست غيبي همه را بسته وكاري نكند!؟

عشق وطن

تــا عشــق وطــن در دل ما صـدر نشين است

خاكش به نظر، گوهر و سنگش چو نگين است

تــا روح خــــرد ، زنــده بُــوَد در وطــن مــا

جــان مايــه ي فـرهنگ دري، شعر وزين است

با شيــره ي جــان، نخـــل ادب، شهــد فشان شد

هر ريشه ي آن با خــرد و عشـق عـجيـن است

شــادابــي بستــانِ سخــن از دم عــشـق اســت

كـــز هـمّــت اربــا ب ادب، سبــز تريـن است

از فـيـــض هــنــر، سرو اد ب گــشت برو مند

با آنــكـه تــبــــر دار ز هــر سو به كمين است

فــرهــنــگ اهــورايــي مــا، ســسـت نگــــردد

هــم شـاخه و هـم ريــشه ي آن، ركن ركين است

سر سبــز تــر از پــيــش، “كريما” شود اين ملك

تا عــشــقِ وطــن در دل مــا صــدر نشيــن است

 

حديث زخم و نمك

براي زخم علي (ع) اشك شور، مرهم نيست

دواي درد عـــدالـــت، سرشــك ماتــــم نيست

ز دست شيعه ي خود نيز، زار و دلخون است

كسي به خون جگري چون عـلي به عالم نيست

هــــزار و سيصد و انـــدي چو ابــر مي باريم

ولـــي زميـــن عــدالـــت هــنــوز خـرّم نيسـت

بـــه فــرق خود مـــزن اي شيــعه، كربلايي شو

كـــه هيــچ پايـه ي عـــدلي به گريه، محكم نيست

چــرا بـــه زخــم عــدالــت نمــك فشان شده ايــم؟

مگــر بـه غـــيــر نمــك، مرهـمي فراهـم نيست؟

ز جهـــل خويـــش، گـــرفـــتـار دام بـــيــداديــم

عــلاج جهـــل و ستـــم، گـــريـه ي د ما د م نيست

چگـــونه درد نهـــان را بــيــان كــنم اي دوســـت

كه در ديــــار ريـــا جــاي گـــوش  محـرم نيــست

چــرا بـــه كـنــــج قـــفـس، مـرغ فــكـر را بستيـم

مگــــر بــه اوج پــريــــدن، ســزاي آدم نـيـــست

بــه كــنـــج غــم منــشيــن اي دلــيــر ايـــرانــي

كـــه مــويـــه، در خــور مـردان كـشور جم نيست

بـيــا بـــه يــاري حـــق، ريشــه ي ريـــا بــر كن

ريــــا و فــتـــنــه كمــيــن كـــرده وقـت ماتم نيست

طــبـيــب عــشــق،” كــريــما” مگـــر دوا بخـــشـد

وگــرنه زخــم علي را كـــه نــالــه مـرهـم نيست

********

 

غــزل ،مصـيــبــت من ذره اي ز درد عــلي ست

چــه گــويــمت كــه پــذيــراش، گــوش عــالم نيست

كاروان انديشه

 با  شعار  بي د يني فــــكر تـــا زه را رانديـــم

آفــتـاب تــابــان را كــفـــر و تــيــرگي خوانديــم

سا لــها چــو پــرگاري عــقــل ما بود چـرخـا ن

   لحظه  لحظه تـــكــــراري گــــر د نقطـــه گردانديـــم

دايــــره دوايـــــر شــــد از مــراكــز بــي حـــدّ

خــط بســتــه را، از نــو در مــدار كج رانــديـم

شهـــپـران انــديـــشـه بستـــه بال و در زنجير

مــرغــكــان بــي پــر را جـا هـــلانـه پـرّانـديـم

مرغـــكي اگـــر پـــر زد، سـر به راه ديـگر زد

يـا پــرش ز بُــن كـنـديــم، يا ز ريشه  سوزانديم

عــقــل و ديـن و دل سوزد، در خرا فه ي ديريـن

چــون زغــا ل نا گيرا گرد شـعـله چرخانديـم

صــد چـراغ انـد يـــشــه رو شنــاي عـا لم شـــد

مــا چــراغ مـــوشي را نــور بـي كران خـوانديم

گــر به ذلـــّت افــتـا ديــم آسمــا ن مقـصّـر نيست

كــاروان انــــديــــشه رفـــت و مــا بـجــا ما نـديـم

 

شكــوه هــاي درد!

شعـــر هــايــم بي ريـا و خا كي انـد

ليـكــن از لطـف خدا افلا كــي انــد!

تــيــرگــي را از رخ انــديــشه هــا

گــر نشـــويـــي عــا مل نا پا كي اند

بي ريـا يــي مُــرد و حاكـم شد ريــا

هر دو در خواب خوش بي با كي اند!

بــا خــدا مــا در مـعــا بد گـم شـديــم

كا هـنان راضي و مردم شاكي انــد؟!

شعــر نـا م و نــا ن و  ، فرهــنگ ريـا

اين زمان شيرين چو قند ،افلاكي اند!!

شكــوه هــاي درد و شعـــر معـرفـت

گرد و خـاك واژه هــاي خاكــي انــد؟!!

تازه اشعاري كه جــوشنــد از شعــور

از جنــون و حاصــل بــي بــاكـي اند!!؟

بــس كنيــد اي واعــظان بــي عــمــل

شكّــريـــن گفــتــارتان هـّـتـا كــي انــد

مــدّعــي  ها راه خـــود را در خـيــال

مــيــرونــدامّــا چـو توپ «هـاكـي»اند!؟

 

كهن تاك

شـرا ب نــابـــت از بـــن مايــه لبـــريـــز

كهن تا كِ وطن سبزِ شكر ريز

به جا نت تيشه ي جهل و خرا فات

فرود آ مد كه با بيگانه مستيز!؟

ريا با چتري از جهل و دو رنگي

به با غت خيمه زد چون قوم چنگيز

بسوزان دُرد نا پاك از و جودت

چو كف بيرون كُنش اي ناب لبريز

به زهر آ لوده شد جام وجود ت

كجا يند آن طبيبان سحر خيز؟

هلا اي زاده ي درد از چه ترسي

تو روئين تن ز دردي، مَرد! بر خيز